အက်ုိးခံစားခြင့္မ်ား

 • အသင္းဝင္မ်ားသည္ ေန႕စဥ္ ေစ်းကြက္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လက္ခံရရွိႏိုင္ျခင္း။
 • အသင္းဝင္တုိင္းသည္ အသင္းႀကီးမွ ဖြင့္လွစ္ေသာသင္တန္းမ်ားႏွင့္ အသင္းႀကီးမွေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈတိုင္း အတြက္ အထူးေစ်းသက္သာခြင့္ ရရွိေစျခင္း။
 • အသင္းႀကီးမွ အသင္းဝင္မ်ားအတြက္ စီစဥ္ေပးေသာ သီးႏွံအလိုက္ သင္တန္းမ်ားသုိ႕ တက္ ေရာက္ႏိုင္ျခင္း။
 • အသင္းဝင္မ်ား စီးပြားျဖစ္ထြန္းေစရန္အလို႕ငွာ အသင္းသား ေရာင္းသူဝယ္သူခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ ေပးျခင္း။
 • ျပည္ပေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး အရည္အေသြးစံခ်ိန္စံညႊန္းျပည့္ထုတ္ကုန္မ်ားရရွိေစေရး အသင္းႀကီးမွ နည္းပညာ အကူအညီမ်ား လက္ခံရရွိျခင္း။
 • သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္တင္ပို႕ေရာင္းခ်မႈအဆင့္အဆင့္တြင္ အခက္အခဲ တစံုတရာရွိပါက အသင္းႀကီးသို႕ ဆက္သြယ္ အႀကံဥာဏ္ ေတာင္းခံႏိုင္ျခင္း။...
 • ေန႔စဥ္ပုံမွန္ သီးနွံေစ်းႏွုန္းမ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ လစဥ္ေတာင္သူႀကီးမ်ားဂ်ာနယ္ႏွင့္ စာေဆာင္မ်ား ၀တ္ေဆာင္မွုေပးျခင္း

 • ရန္ကုန္ႏွင့္ မူဆည္ ၁၀၅ မုိင္တြင္ ေစ်းဆုိင္ခန္းမ်ား ဖန္တီးၿပီး အသင္းသားမ်ားအတြက္ ၀န္ေဆာင္မွုေပးျခင္း

 • အသင္းသားအခ်င္းခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ေသာ္လည္း စီးပြားေရးမ်ားခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း/ေစ်းကြက္ရွာေဖြေပးျခင္း

 • သီးႏွံဖ်က္ပုိးႏွင့္ ေရာဂါဆုိင္ရာျပသနာမ်ားအတြက္ ေျဖရွင္းရန္အႀကံဥာဏ္မ်ားေတာင္းခံႏုိင္ျခင္း

 • အရည္အေသြးစစ္မွန္ေသာ မ်ုိးေစ့/ေျမၾသဇာစေသာ သြင္းအားစုမ်ားကုိေစ်းႏွုန္း သက္သာစြာရရွိေရး ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း/ ျဖန္႔ျဖဴးေပးျခင္းမ်ား

 • နည္းပညာသင္တန္းမ်ား/သီးႏွံအလုိက္လုိအပ္ေသာ နည္းပညာမ်ားေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ား(စတင္စုိက္ပ်ုိးျခင္းမွစ ရိတ္သိမ္းျခင္း၊ ေစ်းကြက္ရွာေဖြျခင္း၊ စားသုံးသူမ်ား က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေစေရး ပညာေပးသင္တန္းမ်ားပါ၀င္)