စြမ္းရည္ျမင့္အေဆာက္အဦး

စိုက္ပ်ိဳးေရးအေလ့အထေကာင္းမ်ား ပညာေပးသင္တန္း

၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၁၈၊၁၉) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္သီး၀လံ ပန္းမန္ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းႏွင့္ Mekong Institute တို႔၏ ပူးေပါင္းမႈႏွင့္ Newzealand AID ၏ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ စားသံုးသူေရးရာဌာန၊ မံုရြာ၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းသင္တန္းခန္းမ၌  Good Agriculture Practice (GAP) သင္တန္းေပးခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ GAP သင္တန္းသို႔ စစ္ကိုင္းတိုင္းရွိ အသင္းသူ အသင္းသား စုစုေပါင္း(၇၇)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသင္တန္းတြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ကုန္သြယ္မႈျမွ...

Potato Value Chain Workshop

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၃) ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္သီး၀လံ၊ ပန္းမန္ႏွင့္ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းႏွင့္ Consortium of Dutch NGOs (CDN) တို႔ပူေပါင္းစီစဥ္ျဖင့္အာလူး က႑ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြကို  European Union (EU)  အဖဲြ႕မွ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ယုဇနဟိုတယ္၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထိုအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြသို႔ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ မေကြးတိုင္းတို႔မွ အာလူးစိုက္ပ်ိဳးသူမ်ား၊ အာလူးေၾကာ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အာလူးေရာင္း၀ယ္သူမ်ား ပါ...

Mango Value Chain Workshop

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၅) ရက္ႏွင့္ (၆)ရက္ေန႔ မ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သစ္သီး၀လံပန္းမန္ႏွင့္ ဟင္းသီး ဟင္းရြက္ စုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းႏွင့္  ဂ်ာမနီႏုိ္င္ငံမွ GIZ Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit mbH အဖြဲ႕တုိ႔၏ ပူးေပါင္းမႈျဖင့္ Mango  Value Chain Workshop သရက္သီးအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကို  ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ  Cherry  Queen Hotel တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အဆုိပါအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္  အဓိကအားျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မွ သရက္စုိက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္တင္ပုိ႔...

ဘက္စံုပိုးမႊားေရာဂါကာကြယ္နည္းသင္တန္း

အပင္ေရာဂါပိုးမႊားဘက္စံုစုေပါင္းကာကြယ္သင္တန္းကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၅-၁၆ရက္ေန႕တြင္ ျမန္မာစက္မႈလက္မႈကုန္သည္မ်ားအသင္း သင္တန္းခန္းမတြင္ farmer to farmer programတစ္ခုအေနျဖင့္ Winrock International ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ USAID ၏ေထာက္ပံ့ကူညီမႈျဖင့္ က်င္းပခဲ့ရာ သင္တန္းသားေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ သင္တန္းမွဴးအျဖစ္ စေတာ္ဘယ္ရီႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ကၽြမ္းက်င္သူျဖစ္ၿပီး ကယ္လီဖိုးနီယား တကၠသိုလ္မွာ အၾကံေပးလုပ္ေနသူ Dr. Surendra Kumar Dara မွ သင္တန္းပို႕ခ်ခဲ့ပါသည္။

Data collection on Dry zone melon

ျမန္မာႏိုင္ငံ အပူပိုင္းဇုန္ရွိ ဖရဲသခြားေတာင္သူမ်ားအတြက္ ဖရဲသခြားစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈအဆင့္ျမွင့္တင္ ေရးစီမံကိန္းကို USAID ႏွင့္ Winrock International ေထာက္ပံ့ကူညီမႈျဖင့္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိရာ ျမန္မာႏိုင္ငံဖရဲသခြားဥကၠဌ ဦးႏိုင္ဝင္း၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဆန္းလင္းတို႕ဦးေဆာင္လ်က္ အပူပိုင္းဇုန္ရွိ ဖရဲသခြားစိုက္ေတာင္သူမ်ားကိုေတြ႕ဆံုၿပီး ၎တို႕၏ ဖရဲသခြားစိုက္ခင္းမ်ားသို႕သြားေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့ၾကျပီး စီမံကိန္းတြင္ပါဝင္ေသာ ဖရဲသခြား ေတာင္သူမ်ားကို ကြင္းအခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ယူပံုေကာက္ယူနည္းမ်ားကို မတ္လ ၁၂-၁၃ ရက္ေန႕...

Pages