သတင္း ႏွင့္ လွုပ္ရွားမွုမ်ား

News and Events

စိုက္ပ်ိဳးေရးအေလ့အထေကာင္းမ်ား ပညာေပးသင္တန္း
6 May 2016

၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၁၈၊၁၉) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္သီး၀လံ ပန္းမန္ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းႏွင့္ Mekong Institute တို႔၏ ပူးေပါင္းမႈႏွင့္ Newzealand AID ၏ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ စားသံုးသူေရးရာဌာန၊ မံုရြာ၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းသင္တန္းခန္းမ၌  Good Agriculture Practice (GAP)...

ဘက္စံုပိုးမႊားေရာဂါကာကြယ္နည္းသင္တန္း
6 May 2016

အပင္ေရာဂါပိုးမႊားဘက္စံုစုေပါင္းကာကြယ္သင္တန္းကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၅-၁၆ရက္ေန႕တြင္ ျမန္မာစက္မႈလက္မႈကုန္သည္မ်ားအသင္း သင္တန္းခန္းမတြင္ farmer to farmer programတစ္ခုအေနျဖင့္ Winrock International ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ USAID ၏ေထာက္ပံ့ကူညီမႈျဖင့္ က်င္းပခဲ့ရာ သင္တန္းသားေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ သင္တန္းမွဴးအျဖစ္ စေတာ္ဘယ္ရီႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ကၽြမ္းက်...

Potato Value Chain Workshop
6 May 2016

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၃) ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္သီး၀လံ၊ ပန္းမန္ႏွင့္ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းႏွင့္ Consortium of Dutch NGOs (CDN) တို႔ပူေပါင္းစီစဥ္ျဖင့္အာလူး က႑ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြကို  European Union (EU)  အဖဲြ႕မွ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ယုဇနဟိုတယ္၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထိုအလုပ္ရံုေဆ...

Mango Value Chain Workshop
6 May 2016

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၅) ရက္ႏွင့္ (၆)ရက္ေန႔ မ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သစ္သီး၀လံပန္းမန္ႏွင့္ ဟင္းသီး ဟင္းရြက္ စုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းႏွင့္  ဂ်ာမနီႏုိ္င္ငံမွ GIZ Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit mbH အဖြဲ႕တုိ႔၏ ပူးေပါင္းမႈျဖင့္ Mango  Value Chain Workshop သရက္သီးအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကို  ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း...

Capacity Building Workshop on Value Chain Development
6 May 2016

MFVP Capacity Building Workshop on Value Chain Development  ကို မြန္ျပည္နယ္၊ က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္ရွိ စိမ္းလဲ့တင္အပန္းေျဖစခန္းတြင္၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ၊ ၁၈ရက္ႏွင့္ ၁၉ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္သီး၀လံ၊ ပန္းမန္ႏွင့္ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းမွႀကီးမွဴး၍ ဂ်ာမနီႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈအဖြဲ႕ (GIZ) မွ...

Study trip and Data collection on Dry zone melon
6 May 2016

ျမန္မာႏိုင္ငံ အပူပိုင္းဇုန္ရွိ ဖရဲသခြားေတာင္သူမ်ားအတြက္ ဖရဲသခြားစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈအဆင့္ျမွင့္တင္ ေရးစီမံကိန္းကို USAID ႏွင့္ Winrock International ေထာက္ပံ့ကူညီမႈျဖင့္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိရာ ျမန္မာႏိုင္ငံဖရဲသခြားဥကၠဌ ဦးႏိုင္ဝင္း၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဆန္းလင္းတို႕ဦးေဆာင္လ်က္ အပူပိုင္းဇုန္ရွိ ဖရဲသခြားစိုက္ေတာင္သူမ်ားကိုေတြ႕ဆံုၿပီး ၎တို႕၏ ဖရဲသခြ...

THAIFEX 2015
6 May 2016

THAIFEX၂၀၁၅ ကိုထိုင္းႏိုင္ငံဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေမလ (၂၀)ရက္မွ(၂၄) ရက္အထိ က်င္းပခဲ့သည္။အဖြဲ႕မွ THAIFEX၂၀၁၅ သို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသစ္သီး၀လံ၊ ပန္းမန္ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္စိုက္ပ်ိဳး၊ ထုတ္လုပ္၊ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်သူမ်ား အသင္း ကိုယ္စားျပဳအသင္းသား (၄)ဦးတက္ေရာက္ျပသခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါျပပြဲတြင္ အဓိကအားျဖင့္ ျမန္မာ့စိန္တစ္လံုး သရက္သီးႏွင့္ ျမန္မာ့လက္ဖက္တို႔...

စိုက္ပ်ဳိးေရးကုန္စည္ျပပြဲ
31 March 2016

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပထမဆံုး စိုက္ပ်ဳိးေရးကုန္စည္ျပပြဲႀကီးကို ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ေတာင္ႀကီးအားကစားကြင္းတြင္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၁-၁၂ ရက္ေန႕မ်ားတြင္ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကုန္စည္ျပပြဲ၌ စိုက္ပ်ဳိးေရးထြက္ကုန္မ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ထုတ္ကုန္၊ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေစ်းဆိုင္ခန္းမ်ား၊ ျပခန္းမ...

ျမန္မာသရက္သီးပြဲေတာ္ ၂၀၁၆
31 March 2016

ျမန္မာႏိုင္ငံသရက္သီးပြဲေတာ္ ၂၀၁၆ ကို ေမလ ၁၃-၁၅ ရက္ေန႕တြင္ ေရႊပုဇြန္ကေဖးႏွင့္အေအးေနရာ၌ စည္ကား သိုက္ၿမိဳက္စြာက်င္းပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ သရက္သီးပြဲေတာ္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံအနယ္နယ္အရပ္ရပ္ သရက္မ်ဳိးမ်ားစြာကို ဖိတ္ေခၚျပသမွာျဖစ္သည့္အျပင္ သရက္သီးစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ပတ္သတ္၍ နည္းပညာ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ပြဲမ်ား၊ ျပပြဲ၊ၿပိဳင္ပြဲမ်ား၊ ရာသီဥတုဒဏ္ေၾကာင့္ေတြ႕ႀကံဳ...