ေစ်းကြက္အေထာက္အပံ့

Contest for Miss Farmers

လယ္ေတာသူအလွမယ္ၿပိဳင္ပဲြ ၂၀၁၆ ကို ၂၀၁၆ မတ္လ ၃-၆ ရက္ေန႕တို႕တြင္ MCC ခန္းမတြင္ ဆန္စပါးကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းမွ ႀကီးမွဴး၍ စည္ကားသုိက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပခဲ့သည္ျဖစ္ရာ  (MFVP) မွ သစ္သီးဝလံျပခန္းျဖင့္ပါဝင္ ျပသခဲ့ပါသည္။

THAIFEX 2015

THAIFEX၂၀၁၅ ကိုထိုင္းႏိုင္ငံဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေမလ (၂၀)ရက္မွ(၂၄) ရက္အထိ က်င္းပခဲ့သည္။အဖြဲ႕မွ THAIFEX၂၀၁၅ သို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသစ္သီး၀လံ၊ ပန္းမန္ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္စိုက္ပ်ိဳး၊ ထုတ္လုပ္၊ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်သူမ်ား အသင္း ကိုယ္စားျပဳအသင္းသား (၄)ဦးတက္ေရာက္ျပသခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါျပပြဲတြင္ အဓိကအားျဖင့္ ျမန္မာ့စိန္တစ္လံုး သရက္သီးႏွင့္ ျမန္မာ့လက္ဖက္တို႔ကို အဓိကထား ျပသခဲ့ ၾကပါသည္။ အဆိုပါျပပြဲတက္ေရာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဂ်ာမနီႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ GIZ ျပပြဲတေလွ်ာက္ စီစဥ္ပံ့ပိုးေပးခဲ့ပါသည္။ ထုိသုိ႔ႏုိင္ငံတကာကုန္စည္ျပပြဲတြင္ ျမန္မာ့သရက္ႏွင့္ လက္ဖက္တို႔ကိုျပသျခင္းအားျဖင့္ စုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူမ်ားအတ

Pages