အသင္းသားေရးရာ

ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္သီး၀လံ၊ ပန္းမန္ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္စိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း အသင္း၀င္မ်ားအျဖစ္ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ရာအဆင့္ဆင့္တြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ စိုက္ပ်ဳိးသူေတာင္သူမ်ား၊ လက္လီလက္ကားဝယ္ယူေရာင္းခ်သူမ်ား၊ႏွင့္ အိတ္စ္ပို႕ အင္ပို႕စ္လုပ္ငန္းလုပ္သူမ်ား၊ ကုန္သည္မ်ား ပါ၀င္ရာ အသင္းႀကီးစတင္ဖြဲ႕စည္းစဥ္က အသင္းသားဦးေရ ၅၀၀ ႏွင့္ စတင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ အသင္း၀င္စုစုေပါင္း အသင္းအစုအဖြဲ႕ ၂၉ဖြဲ႕ႏွင့္ အသင္းသား ၄၀၀၀၀ နီးပါးရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

သစ္သီး၀လံ၊ ပန္းမန္ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္စိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်သည္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားႏွင့့္ စိတ္ပါဝင္စားသူ မည္သူမဆို ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္သီး၀လံ၊ ပန္းမန္ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္စိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းသို႕ အသင္းသားအျဖစ္ေလ်ာက္ထား ႏိုင္ပါသည္။

အသင္းဝင္အမ်ဳိးအစား ၅ မ်ဳိး

၁. တစ္ဦးခ်င္းအသင္းဝင္

၂. ကုမၸဏီအသင္းဝင္

၃.ျပည္နယ္တိုင္းအဆင့္ ရုံးခြဲအသင္းဝင္

၄. အစုအဖြဲ႕အသင္းဝင္

၅. ႏုိင္ငံတကာအသင္းဝင္ ဟူ၍ရွိရာ အသင္းႀကီး၏ ရည္မွန္းခ်က္၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုသိရွိၿပီး တက္ၾကြစြာပါဝင္လိုသူ မည္သူမဆို အသင္းဝင္အျဖစ္ေလ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။