ေလွ်ာက္ထားရန္

အသင္းဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားျခင္း

အသင္းဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားလိုပါက ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္တကြ ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္သီးဝလံ၊ ပန္းမန္ႏွင့္ ဟင္းသီး ဟင္းရြက္စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္တင္ပို႕ေရာင္းခ်သူမ်ား အသင္း ရန္ကုန္ဗဟိုရုံးသို႕ လူကိုယ္တိုင္လာေရာက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စာတိုက္မွတဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အြန္လိုင္း mffvpea.office@gmail.com သို႕ အီးေမးလ္မွေသာ္လည္းေကာင္း ေလွ်ာက္ထား ႏိုင္ပါသည္။

အသင္းဝင္ေလွ်ာက္ရန္လိုအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ား

  •  ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္းမ်ားျဖည့္စြတ္ထားပါေသာ အသင္းဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ
  • ပတ္စ္ပို႕အရြယ္ ဓါတ္ပံု ၃ ပံု
  • မွတ္ပံုတင္မိတၱဴ
  • ကုမၸဏီျဖစ္ပါက ကုမၸဏီလိုင္စင္မိတၱဴ
  • အသင္းဝင္ေၾကး
  • အသင္းဝင္ႏွစ္စဥ္ေၾကး

အသင္းဝင္ေလွ်ာက္ရန္-

 

(သို႕မဟုတ္ ) အသင္းဝင္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ေအာက္ ကလစ္ႏွိပ္၍ ရယူ၍ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

အသင္းဝင္အမ်ဳိးအစား အသင္းဝင္မွတ္ပံုတင္ေၾကး အသင္းဝင္ႏွစ္စဥ္ေၾကး
တစ္ဦးခ်င္း ၁ဝဝဝဝ ၅၀၀၀
ကုမၸဏီ ၂ဝဝဝဝဝ ၅၀၀၀၀
အစုအဖြဲ႕ ၂၀၀၀၀၀ ၅၀၀၀၀
အသင္းခြဲ ၃၀၀၀၀၀ ၇၅၀၀၀
ႏိုင္ငံတကာ ၅၀၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀၀

မွတ္ခ်က္။  ။ အသင္းဝင္ႏွစ္စဥ္ေၾကးမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ေမလ ၃၀ ရက္ထက္ေနာက္မက်ေပးသြင္းရမည္။ အသင္းဝင္ေၾကးမ်ားအား ဘဏ္မွ ေငြလႊဲျခင္းျဖင့္ ေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။

ေအာက္ပါ ဘဏ္စာရင္းနံပါတ္သို႕ေငြလႊဲေပးသြင္းႏိုင္ၿပီး ေငြလႊဲေျပစာတင္ရပါမည္။

  • MFVP
  • 061 5030 610 100 7502
  • KBZ

အစုအဖြဲ႕ အသင္းဝင္ခြင့္ ပံုစံ

ျပည္နယ္တိုင္းအဆင့္ အသင္းခြဲ အသင္းဝင္ခြင့္ပံုစံ၊

ႏုိင္ငံတကာအသင္းဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ

ကုမၸဏီ အသင္းဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ

တစ္ဦးခ်င္း အသင္းဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ