ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္

၂ဝ၁၉တြင္ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သူ၊ ေရာင္းခ်သူႏွင့္ စားသံုးသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ အညီ သန္႕ရွင္းလတ္ဆတ္ေသာ သီးႏွံမ်ား ေစ်းကြက္တြင္ ရရွိႏိုင္ရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာ့သစ္သီးဝလံက႑ အဆင့္ကိုို ျမွင့္တင္ရန္ျဖစ္သည္….

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

ျမန္မာႏိုင္ငံ သစ္သီးဝလံ၊ ပန္းမန္ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္တင္ပို႕ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းသည္ အသင္းဝင္တို႕အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မွတ္တိုင္ေရာက္ရွိႏိုင္ရန္ သီးႏွံအမ်ဳိးအစားအလိုက္ အစုအဖြဲ႕ တိုးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး၊ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ ေစ်းကြက္ႏွင့္သီးနွံစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈ လုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ေစေရး လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ ထို႕ျပင္ ဥယ်ာဥ္ၿခံထြက္သီးႏွံမ်ား အိတ္စ္ပို႔ကြာလတီမီေစရန္ႏွင့္ ထုတ္ပိုးမႈအဆင့္အတန္းျမွင့္ေစရန္ သစ္သီး ၀လံအသင္းမွ နည္းပညာဆိုင္ရာပံ့ပိုးကူညီျခင္းမ်ား၊ ၎အျပင္ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရာတြင္ ပိုမိုတြင္က်ယ္ေစရန္ အခ်င္းခ်င္းခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မည့္ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးကြန္ယက္ ဖန္တီးေပးျခင္းမ်ား အတြက္ ပိုမိုထိေရာက္ေစရန္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားရွိပါသည္။