ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္သီး၀လံ၊ ပန္းမန္ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္စိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္သီး၀လံ၊ ပန္းမန္ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္စိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း (Myanmar Fruit, Flower and Vegetable Producer and Exporter Association) MFVP ကို၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္သီး၀လံ၊ ပန္းမန္ႏွင့္ဟင္းသီးဟင္းရြက္စိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း MFVP သည္ အသင္းသားမ်ား၏ စိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုးမ်ား   တိုးျမွင့္ရရွိရန္  စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းႏွင့္ သင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖန္႔ေ၀ေပး ျခင္းစသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားစြာျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဥယ်ာဥ္ၿခံထြက္သီးႏွံမ်ား အိတ္စ္ပို႔ကြာလတီမီေစရန္ႏွင့္ ထုတ္ပိုးမႈအဆင့္အတန္းျမွင့္ေစရန္ သစ္သီး၀လံအသင္းမွ နည္းပညာဆိုင္ရာပံ့ပိုးကူညီျခင္းမ်ား၊ ၎အျပင္ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တင္ပို႔ေရာင္းခ် ရာတြင္ ပိုမိုတြင္က်ယ္ေစရန္ အခ်င္းခ်င္းခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မည့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးကြန္ယက္ ဖန္တီးေပးျခင္းမ်ား အတြက္ ပိုမိုထိေရာက္ေစရန္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားရွိၿပီး ကုန္သည္ႀကီးမ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္၏ ညီေနာင္အသင္းအျဖစ္ ျဖစ္တည္ပါသည္။ အသင္း၀င္မ်ားအျဖစ္ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ရာအဆင့္ဆင့္တြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားပါ၀င္သည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွာပင္ ပန္းအသင္းအစုအဖြဲ႕ႏွင့္ ဖရဲအစုအဖြဲ႕မ်ားကို စုဖြဲ႕ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ၎ေနာက္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ေတာင္သူမ်ားအက်ိဳးငွာ မူဆည္ကုန္စည္ ဒိုင္ကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ Farmer Market ၊ ကြၽဲေကာအသင္း အစုအဖြဲ႕၊ အာလူးအစုအဖြဲ႕မ်ားကိုဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၃ လက္ဖက္အစုအဖြဲ႕၊ ၂၀၁၄ ေကာ္ဖီ၊ မႈိအစုအဖြဲ႕၊ ဧရာအတီတိုင္းတြင္ ဖရဲ၊ ငွက္ေပ်ာ၊ ၀ဥ အစုအဖြဲ႕ႏွင့္ မြန္ႏွင့္ ရွမ္းေတာင္ပိုင္းတို႔တြင္ သစ္သီး၀လံရံုးခြဲမ်ားကို ထူေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ယခု၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အာလူး၊ ၀ါး၊ ၾကယ္ပဲ၊ အံုးသီး၊ ေအာ္ဂဲနစ္အသင္းအစုအဖြဲ႕မ်ားကို ထပ္မံဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ရာ အသင္း၀င္စုစုေပါင္း အသင္းအစုအဖြဲ႕ ၂၉ဖြဲ႕ႏွင့္ အသင္းသား ၄၀၀၀၀ နီးပါးရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။