လယ္ေတာသူ အလွမယ္ျပိဳင္ပြဲ

လယ္ေတာသူ အလွမယ္ျပိဳင္ပြဲ

လယ္ေတာသူအလွမယ္ၿပိဳင္ပဲြ ၂၀၁၆ ကို ၂၀၁၆ မတ္လ ၃-၆ ရက္ေန႕တို႕တြင္ MCC ခန္းမတြင္ ဆန္စပါးကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းမွ ႀကီးမွဴး၍ စည္ကားသုိက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပခဲ့သည္ျဖစ္ရာ (MFVP) မွ သစ္သီးဝလံျပခန္းျဖင့္ပါဝင္...
ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာလယ္ယာမွ အႏၱရာယ္ကင္းေသာအစားအစာမ်ား

ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာလယ္ယာမွ အႏၱရာယ္ကင္းေသာအစားအစာမ်ား

ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာလယ္ယာမွ အႏၱရာယ္ကင္းေသာအစားအစာမ်ား ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားႏွင့္ ဓါတုကင္းလြတ္ သစ္သီးဝလံ ႏွင့္ ဟင္းသီး ဟင္းရြက္ထုတ္ကုန္ေစ်းေရာင္းပဲြေတာ္ကို ၂၀၁၆၊ မတ္လ ၁၅-၁၆ ရက္ေန႕မ်ားတြင္ ယုဒသာာန္ ရိပ္သာ ၊အမွတ္ (၆၀၁) ျပည္လမ္း၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၌ ဓါတုကင္းလြတ္သီးႏွံမ်ား...