စြမး္ရည္ျမွင့္တင္ျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ကို မြန္ျပည္နယ္၊ က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္ရွိ စိမ္းလဲ့တင္အပန္းေျဖစခန္းတြင္၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ၊ ၁၈ရက္ႏွင့္ ၁၉ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္သီး၀လံ၊ ပန္းမန္ႏွင့္ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းမွႀကီးမွဴး၍ ဂ်ာမနီႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈအဖြဲ႕ (GIZ) မွ ပံ့ပိုးေပးခဲ့သည္။ ၎အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္သီး၀လံ ပန္းမန္ႏွင့္ဟင္းသီးဟင္း ရြက္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းဥကၠဌ ဦးစိုးသန္းမင္းဒင္မွ တက္ေရာက္အဖြင့္ အမွာစကား ေျပာၾကားေပးခဲ့သည္။ သစ္သီး၀လံအသင္းမွ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ အလုပ္အမႈေဆာင္ မ်ား၊ အသင္းသားမ်ားႏွင့္ ကၽြဲေကာစိုက္ေတာင္သူမ်ား စုစုေပါင္း (၅၀) ေက်ာ္တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

build1
buiild7
build4
build3
build5
build8
build6
build7
build9
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

Related Post

အာလူး က႑ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြ... ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၃) ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္သီး၀လံ၊ ပန္းမန္ႏွင့္ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းႏွင့္ Consortium ...
ဘက္စံုပိုးမႊား ေရာဂါကာကြယ္နည္း သင္တန္း... အပင္ေရာဂါပိုးမႊားဘက္စံုစုေပါင္းကာကြယ္သင္တန္းကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၅-၁၆ရက္ေန႕တြင္ ျမန္မာစက္မႈလက္မႈကုန္သည္မ်ားအသင္း သင္တန္းခန္းမတြင္ farmer to farmer pro...
စိုက္ပ်ိဳးေရးအေလ့အထေကာင္းမ်ား ပညာေပးသင္တန္း... ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၁၈၊၁၉) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္သီး၀လံ ပန္းမန္ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းႏွင့္ Meko...