စားနပ္ရိကၡာ လံုျခံဳမႈ ႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာ Standard အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြ ကို Zun Caffeteria, မင္းနႏၵာလမ္း, ေဒၚပုံျမိဳ႕နယ္, ရန္ကုန္, ျမန္မာ မတ္လ (၈ – ၉ ရက္ ၂၀၁၆) တြင္ GIZ-SAFT, ASEAN SAS ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သစ္သီးဝလံဟင္းသီးဟင္းရြက္ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္တင္ပို႕ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း တို႕က ၾကီးမွဴးစီစဥ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

food3
food
food10
food2
food9
food1
food8
food6
food7
food5
food4
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

Related Post

စိုက္ပ်ိဳးေရးအေလ့အထေကာင္းမ်ား ပညာေပးသင္တန္း... ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၁၈၊၁၉) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္သီး၀လံ ပန္းမန္ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းႏွင့္ Meko...
ဘက္စံုပိုးမႊား ေရာဂါကာကြယ္နည္း သင္တန္း... အပင္ေရာဂါပိုးမႊားဘက္စံုစုေပါင္းကာကြယ္သင္တန္းကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၅-၁၆ရက္ေန႕တြင္ ျမန္မာစက္မႈလက္မႈကုန္သည္မ်ားအသင္း သင္တန္းခန္းမတြင္ farmer to farmer pro...
သရက္ က႑ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြ... ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၅) ရက္ႏွင့္ (၆)ရက္ေန႔ မ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သစ္သီး၀လံပန္းမန္ႏွင့္ ဟင္းသီး ဟင္းရြက္ စုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်သူမ်ား...