၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၁၈၊၁၉) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္သီး၀လံ ပန္းမန္ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းႏွင့္ Mekong Institute တို႔၏ ပူးေပါင္းမႈႏွင့္ Newzealand AID ၏ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ စားသံုးသူေရးရာဌာန၊ မံုရြာ၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းသင္တန္းခန္းမ၌ Good Agriculture Practice (GAP) သင္တန္းေပးခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ GAP သင္တန္းသို႔ စစ္ကိုင္းတိုင္းရွိ အသင္းသူ အသင္းသား စုစုေပါင္း(၇၇)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသင္တန္းတြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရး ႏွင့္စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနမွ ဦးေအာင္ေမာင္း (တိုင္းဦးစီးမွဴး)ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္သီး၀လံ ပန္းမန္ႏွင့္ဟင္းသီး ဟင္းရြက္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း(MFVP) မွ ဦးစိုးသန္းမင္းဒင္ (ဥကၠဌ) တုိ႔မွ အဖြင့္ အမွာစကား ေျပာၾကားေပးခဲ့ပါသည္။ MFVP မွဦးဆန္းလင္း(အတြင္းေရးမွဴး)၊ ေဒၚဇင္မာ သန္း (Project Coor -dinator) မွ သင္တန္းကို ႀကီးၾကပ္ပို႕ခ်ခဲ့ပါသည္။
gap5
gap1
gap4
gap3
gap2
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

Related Post

စြမး္ရည္ျမွင့္တင္ျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ... စြမး္ရည္ျမွင့္တင္ျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ကို မြန္ျပည္နယ္၊ က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္ရွိ စိမ္းလဲ့တင္အပန္းေျဖစခန္းတြင္၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ၊ ၁၈ရက္ႏွင့္ ၁၉ရက္ေန...
ဘက္စံုပိုးမႊား ေရာဂါကာကြယ္နည္း သင္တန္း... အပင္ေရာဂါပိုးမႊားဘက္စံုစုေပါင္းကာကြယ္သင္တန္းကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၅-၁၆ရက္ေန႕တြင္ ျမန္မာစက္မႈလက္မႈကုန္သည္မ်ားအသင္း သင္တန္းခန္းမတြင္ farmer to farmer pro...
စားနပ္ရိကၡာ လံုျခံဳမႈ ႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာ Standard အ... စားနပ္ရိကၡာ လံုျခံဳမႈ ႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာ Standard အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြ ကို Zun Caffeteria, မင္းနႏၵာလမ္း, ေဒၚပုံျမိဳ႕နယ္, ရန္ကုန္, ျမန္မာ မတ္လ (၈ - ၉ ရက...