ေလ်ာက္ထားရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

အသင္းဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားျခင္း

အသင္းဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားလိုပါက ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္တကြ ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္သီးဝလံ၊ ပန္းမန္ႏွင့္ ဟင္းသီး ဟင္းရြက္စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္တင္ပို႕ေရာင္းခ်သူမ်ား အသင္း ရန္ကုန္ဗဟိုရုံးသို႕ လူကိုယ္တိုင္လာေရာက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စာတိုက္မွတဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အြန္လိုင္း [email protected] သို႕ အီးေမးလ္မွေသာ္လည္းေကာင္း ေလွ်ာက္ထား ႏိုင္ပါသည္။

အသင္းဝင္ေလွ်ာက္ရန္လိုအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ား
• ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္းမ်ားျဖည့္စြတ္ထားပါေသာ အသင္းဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ
• ပတ္စ္ပို႕အရြယ္ ဓါတ္ပံု ၃ ပံု
• မွတ္ပံုတင္မိတၱဴ
• ကုမၸဏီျဖစ္ပါက ကုမၸဏီလိုင္စင္မိတၱဴ
• အသင္းဝင္ေၾကး
• အသင္းဝင္ႏွစ္စဥ္ေၾကး

အသင္းဝင္ေလွ်ာက္ရန္-
အြန္လိုင္းမွ တုိက္ရုိက္ေလွ်ာက္ထားရန္ (ကလစ္ႏွိပ္ရန္)

အသင္းဝင္ အမ်ိဳးအစားအသင္းဝင္ေၾကး (က်ပ္)ႏွစ္စဥ္ေၾကး (က်ပ္)စမတ္ကဒ္PDF ေဒါင္းလုတ္အြန္လိုင္းျဖင့္ ေလ်ာက္ထားရန္
တစ္သီးပုဂၢလ၁၀,၀၀၀၅,၀၀၀၂,၀၀၀
ကုမၸဏီ၂၀၀,၀၀၀၅၀,၀၀၀၂,၀၀၀
အစုအဖြဲ႕၂၀၀,၀၀၀၅၀,၀၀၀၂,၀၀၀
ရာသက္ပန္၅၀၀,၀၀၀-၄,၀၀၀
ႏိုင္ငံတကာ၂၀၀,၀၀၀၅၀,၀၀၀၂,၀၀၀

မွတ္ခ်က္။ ။ အသင္းဝင္ႏွစ္စဥ္ေၾကးမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ေမလ ၃၀ ရက္ထက္ေနာက္မက်ေပးသြင္းရမည္။ အသင္းဝင္ေၾကးမ်ားအား ဘဏ္မွ ေငြလႊဲျခင္းျဖင့္ ေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။

ေအာက္ပါ ဘဏ္စာရင္းနံပါတ္သို႕ေငြလႊဲေပးသြင္းႏိုင္ၿပီး ေငြလႊဲေျပစာတင္ရပါမည္။
– MFVP
– ၀၆၁ ၅၀၃၀ ၆၁၀ ၁၀၀ ၇၅၀၂
– KBZ

လိပ္စာ

UMFCCI Office Tower, ၅ လႊာ, မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း, လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္, ရန္ကုန္ျမိဳ႕, ျမန္မာ

ဖုန္းနံပါတ္

+၉၅၁ ၂၁၈ ၃၆၇

အီးေမးလ္ လိပ္စာ

ဖတ္စ္

+၉၅၁ ၂၁၈ ၃၆၇

အသင္းဝင္ရန္

အသင္းဝင္ တစ္ေယာက္ျဖစ္လာရန္