အက်ိဳးခံစားခြင့္

အသင္းဝင္မ်ားအက်ဳိးခံစားခြင့္

  • အသင္းဝင္မ်ားသည္ ေန႕စဥ္ ေစ်းကြက္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လက္ခံရရွိႏိုင္ျခင္း။
  • အသင္းဝင္တုိင္းသည္ အသင္းႀကီးမွ ဖြင့္လွစ္ေသာသင္တန္းမ်ားႏွင့္ အသင္းႀကီးမွေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈတိုင္း အတြက္ အထူးေစ်းသက္သာခြင့္ ရရွိေစျခင္း။
  • အသင္းႀကီးမွ အသင္းဝင္မ်ားအတြက္ စီစဥ္ေပးေသာ သီးႏွံအလိုက္ သင္တန္းမ်ားသုိ႕ တက္ ေရာက္ႏိုင္ျခင္း။
  • အသင္းဝင္မ်ား စီးပြားျဖစ္ထြန္းေစရန္အလို႕ငွာ အသင္းသား ေရာင္းသူဝယ္သူခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ ေပးျခင္း။
  • ျပည္ပေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး အရည္အေသြးစံခ်ိန္စံညႊန္းျပည့္ထုတ္ကုန္မ်ားရရွိေစေရး အသင္းႀကီးမွ နည္းပညာ အကူအညီမ်ား လက္ခံရရွိျခင္း။
  • သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္တင္ပို႕ေရာင္းခ်မႈအဆင့္အဆင့္တြင္ အခက္အခဲ တစံုတရာရွိပါက အသင္းႀကီးသို႕ ဆက္သြယ္ အႀကံဥာဏ္ ေတာင္းခံႏိုင္ျခင္း။

၎အျပင္ အသင္းႀကီးမွ အသင္းဝင္မ်ားအတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈအေနျဖင့္ နည္းပညာသင္တန္းမ်ား၊ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာစိုက္ပ်ဳိးေရး သြင္းအားစုမ်ားရရွိေစရန္ကူညီေပးျခင္း၊ ေန႕စဥ္ေစ်းကြက္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မွ်ေဝေပးျခင္း၊ သီးႏွံေရာဂါဖ်က္ပိုးမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အၾကံဥာဏ္ေပးျခင္း၊ စီးပြားေရးမိတ္ဖက္မ်ားရွာေဖြေပးျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးေနပါသည္။

နည္းပညာ သင္တန္းမ်ား / သီးႏွံအလိုက္ လိုအပ္ေသာ နည္းပညာမ်ား ေထာက္ပ့ံျခင္းမ်ား (စတင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမွ စ၍ ရိတ္သိမ္းျခင္း၊ ေစ်းကြက္ရွာေဖြျခင္း၊ စားသံုးသူမ်ား က်န္းမာေရး ႏွင့္ ညီညြတ္ေစေရး ပညာေပးသင္တန္းမ်ား အပါအဝင္)

အရည္အေသြးစစ္မွန္ေသာ မ်ိဳးေစ့ / ေျမၾသဇာ စေသာ သြင္းအားစုမ်ားကို ေစ်းႏႈန္း သက္သာစြာ ရရွိေရး ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း / ျဖန္႕ျဖဴး ေပးျခင္းမ်ား

ေန႕စဥ္ ပံုမွန္ သီးႏွံေစ်းႏႈန္းမ်ား ႏွင့္ ေစ်းကြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ လစဥ္ ေတာင္သူၾကီးမ်ား ဂ်ာနယ္ ႏွင့္ စာေဆာင္မ်ား ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း

ရန္ကုန္ ႏွင့္ မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္တြင္ ေစ်းဆိုင္ခန္းမ်ား ဖန္တီးျပီး အသင္းသားမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း

သီးႏွံဖ်က္ပိုး ႏွင့္ ေရာဂါဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားအတြက္ ေျဖရွင္းရန္ အၾကံဥာဏ္မ်ား ေတာင္းခံႏိုင္ျခင္း

အသင္းသား အခ်င္းခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရးမ်ား ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း / ေစ်းကြက္ရွာေပးျခင္း

လိပ္စာ

UMFCCI Office Tower, ၅ လႊာ, မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း, လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္, ရန္ကုန္ျမိဳ႕, ျမန္မာ

ဖုန္းနံပါတ္

+၉၅၁ ၂၁၈ ၃၆၇

အီးေမးလ္ လိပ္စာ

ဖတ္စ္

+၉၅၁ ၂၁၈ ၃၆၇

အသင္းဝင္ရန္

အသင္းဝင္ တစ္ေယာက္ျဖစ္လာရန္