အြန္လိုင္းျဖင့္ ေလ်ာက္ထားရန္

အသင္းဝင္ အမ်ိဳးအစားအသင္းဝင္ေၾကး (က်ပ္)ႏွစ္စဥ္ေၾကး (က်ပ္)စမတ္ကဒ္PDF ေဒါင္းလုတ္အြန္လိုင္းျဖင့္ ေလ်ာက္ထားရန္
တစ္သီးပုဂၢလ၁၀,၀၀၀၅,၀၀၀၂,၀၀၀
ကုမၸဏီ၂၀၀,၀၀၀၅၀,၀၀၀၂,၀၀၀
အစုအဖြဲ႕၂၀၀,၀၀၀၅၀,၀၀၀၂,၀၀၀
ရာသက္ပန္၅၀၀,၀၀၀-၄,၀၀၀
ႏိုင္ငံတကာ၂၀၀,၀၀၀၅၀,၀၀၀၂,၀၀၀

မွတ္ခ်က္။ ။ အသင္းဝင္ႏွစ္စဥ္ေၾကးမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ေမလ ၃၀ ရက္ထက္ေနာက္မက်ေပးသြင္းရမည္။ အသင္းဝင္ေၾကးမ်ားအား ဘဏ္မွ ေငြလႊဲျခင္းျဖင့္ ေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။

ေအာက္ပါ ဘဏ္စာရင္းနံပါတ္သို႕ေငြလႊဲေပးသြင္းႏိုင္ၿပီး ေငြလႊဲေျပစာတင္ရပါမည္။
– MFVP
– ၀၆၁ ၅၀၃၀ ၆၁၀ ၁၀၀ ၇၅၀၂
– KBZ

လိပ္စာ

UMFCCI Office Tower, ၅ လႊာ, မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း, လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္, ရန္ကုန္ျမိဳ႕, ျမန္မာ

ဖုန္းနံပါတ္

+၉၅၁ ၂၁၈ ၃၆၇

အီးေမးလ္ လိပ္စာ

ဖတ္စ္

+၉၅၁ ၂၁၈ ၃၆၇

အသင္းဝင္ရန္

အသင္းဝင္ တစ္ေယာက္ျဖစ္လာရန္