လွဳပ္ရွားမႈမ်ား

စြမး္ရည္ျမွင့္တင္ျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ

စြမး္ရည္ျမွင့္တင္ျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ကို မြန္ျပည္နယ္၊ က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္ရွိ စိမ္းလဲ့တင္အပန္းေျဖစခန္းတြင္၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ၊ ၁၈ရက္ႏွင့္ ၁၉ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္သီး၀လံ၊ ပန္းမန္ႏွင့္ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းမွႀကီးမွဴး၍...

read more

Thai Fex ၂၀၁၅

THAIFEX၂၀၁၅ ကိုထိုင္းႏိုင္ငံဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေမလ (၂၀)ရက္မွ(၂၄) ရက္အထိက်င္းပခဲ့သည္။အဖြဲ႕မွ THAIFEX၂၀၁၅ သို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသစ္သီး၀လံ၊ ပန္းမန္ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္စိုက္ပ်ိဳး၊ ထုတ္လုပ္၊ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်သူမ်ား အသင္း ကိုယ္စားျပဳအသင္းသား (၄)ဦးတက္ေရာက္ျပသခဲ့ပါသည္။...

read more

ျမန္မာႏိုင္ငံ အပူပိုင္းဇုန္သို႕ ေလ့လာေရး

ျမန္မာႏိုင္ငံ အပူပိုင္းဇုန္ရွိ ဖရဲသခြားေတာင္သူမ်ားအတြက္ ဖရဲသခြားစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈအဆင့္ျမွင့္တင္ ေရးစီမံကိန္းကို USAID ႏွင့္ Winrock International ေထာက္ပံ့ကူညီမႈျဖင့္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိရာ ျမန္မာႏိုင္ငံဖရဲသခြားဥကၠဌ ဦးႏိုင္ဝင္း၊ အတြင္းေရးမွဴး...

read more

လိပ္စာ

UMFCCI Office Tower, ၅ လႊာ, မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း, လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္, ရန္ကုန္ျမိဳ႕, ျမန္မာ

ဖုန္းနံပါတ္

+၉၅၁ ၂၁၈ ၃၆၇

အီးေမးလ္ လိပ္စာ

ဖတ္စ္

+၉၅၁ ၂၁၈ ၃၆၇

အသင္းဝင္ရန္

အသင္းဝင္ တစ္ေယာက္ျဖစ္လာရန္