အလုပ္အမႈေဆာင္ စာရင္း

စဥ္အမည္ကုမၸဏီ/ အဖြဲ႕အစည္းအသင္းတာဝန္
ဦးစိုးသန္းမင္းဒင္ဥကၠ႒၊ သရက္အစုအဖြဲ႕ဥကၠ႒
ဦးဝင္းေ႐ႊဥကၠ႒၊ သီရိမဂၤလာေစ်းကုန္စည္ဒိုင္ဒုတိယ ဥကၠ႒
ဦးခင္ေအာင္ဥကၠ႒၊ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းအသင္းဒုတိယ ဥကၠ႒
ေဒါက္တာျမင့္စိန္ဥကၠ႒၊ ဝါး၊မွ်စ္အစုအဖြဲ႕ဒုတိယ ဥကၠ႒
ေဒၚစႏၵာမ်ိဳးဥကၠ႒၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေထာပတ္အသင္းအတြင္းေရးမႉး - ၁
ဦးဆန္းလင္းဒုတိယ ဥကၠ႒၊ ဖရဲသခြားေမႊးအစုအဖြဲ႕အတြင္းေရးမႉး - ၂
ဦးေအာင္ေအာင္အတြင္းေရးမႉး၊ ဖရဲသခြားေမႊးအစုအဖြဲ႕အတြင္းေရးမႉး - ၃
ဦးေက်ာ္သူဥကၠ႒၊ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအစုအဖြဲ႕အတြင္းေရးမႉး - ၄
ေဒၚနီလာဦးအလုပ္အမႈေဆာင္၊ လက္ဖက္အစုအဖြဲ႕အတြင္းေရးမႉး - ၅
၁၀ဦးေအာင္သန္းသီရိမဂၤလာေစ်းကုန္စည္ဒိုင္စာရင္းစစ္
၁၁ဦးစိုးလႈိင္ဥကၠ႒၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအသင္းစာရင္းစစ္
၁၂ဦးေနလင္းေမာင္ေမာင္ဥကၠ႒၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအသင္းဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္
၁၃ဦးေသာင္းဟန္ဥကၠ႒၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းအသင္းဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္
၁၄ဦးေစာျမင့္ဥကၠ႒၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအသင္းဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္
၁၅ဦးေအးသန္းဥကၠ႒၊ မြန္ျပည္နယ္အသင္းဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္
၁၆ဦးခ်စ္ျမဥကၠ႒၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အသင္းဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္
၁၇ဦးႏိုင္ဝင္းဥကၠ႒၊ ဖရဲသခြားေမႊးအစုအဖြဲ႕ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္
၁၈ေဒၚညိဳညိဳစိန္ဥကၠ႒၊ လက္ဖက္အစုအဖြဲ႕ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္
၁၉ဦးရဲျမင့္ဥကၠ႒၊ ေကာ္ဖီအစုအဖြဲ႕ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္
၂၀ဦးေနဝင္းဥကၠ႒၊ စားသုံးမႈိအစုအဖြဲ႕ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္
၂၁ဦးလွမင္းဥကၠ႒၊ ဩဂဲနစ္အစုအဖြဲ႕ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္
၂၂ဦးခ်မ္းေထြးဥကၠ႒၊ အာလူးအစုအဖြဲ႕ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္
၂၃ဦးဝင္းႏိုင္ဥကၠ႒၊ ၾကယ္ပဲအစုအဖြဲ႕ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္
၂၄ဦးမ်ိဳးဝင္းဥကၠ႒၊ အုန္းသီးအစုအဖြဲ႕ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္
၂၅ဦးစိုင္းေမာင္ၫြန႔္ဥကၠ႒၊ သစ္သီး၀လံကုန္စည္ဒိုင္ (မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္)ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္
၂၆ဦးခင္ေမာင္ဝင္းဥကၠ႒၊ ရွမ္းေတာင္ေအာင္ပန္းကုန္စည္ဒိုင္ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္
၂၇ဦးစိုင္းျမင့္ဗိုလ္ဒုတိယ ဥကၠ႒၊ သစ္သီး၀လံ ကုန္စည္ဒိုင္ (မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္)ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္
၂၈ေဒၚသန္းသန္းေဆြဒုတိယ ဥကၠဌ၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအသင္းဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္
၂၉ဦးစိုးသိန္းအတြင္းေရးမႉး၊ ရွမ္းေတာင္အသင္းဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္
၃၀ေဒၚတင္တင္ျမအတြင္းေရးမႉး၊ မႏၲေလးတိုင္း သရက္အစုအဖြဲ႕ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္
၃၁ဦးစိုးၫြန႔္အတြင္းေရးမႉး ရွမ္း/ေတာင္အသင္းအလုပ္အမႈေဆာင္
၃၂ေဒၚခ်မ္းျမၿငိမ္းအတြင္းေရမႉး၊ မႏၲေလးတိုင္းအသင္းအလုပ္အမႈေဆာင္
၃၃ဦးျမင့္သိန္းအတြင္းေရးမႉး၊ မြန္ျပည္နယ္အသင္းခြဲအလုပ္အမႈေဆာင္
၃၄ေဒၚတင္တင္လွအတြင္းေရးမႉး၊ မႏၲေလးတိုင္း သရက္အစုအဖြဲ႕အလုပ္အမႈေဆာင္
၃၅ေဒၚနန႔္ၾကဴၾကဴသင္းအတြင္းေရးမႉး၊ ကြၽဲေကာအစုအဖြဲ႕အလုပ္အမႈေဆာင္
၃၆ဦးသိန္းခ်စ္တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉး၊ ဖရဲ၊ သခြားေမႊးအစုအဖြဲ႕အလုပ္အမႈေဆာင္
၃၇ဦးေမာင္လြင္ဒုတိယ ဥကၠ႒၊ လက္ဖက္အစုအဖြဲ႕အလုပ္အမႈေဆာင္
၃၈ဦးတင္ေအာင္အတြင္းေရးမႉး၊ မႈိအစုအဖြဲ႕အလုပ္အမႈေဆာင္
၃၉ေဒၚျမျမလြင္လြင္ေအာင္အတြင္းေရးမႉး၊ ဝါးအစုအဖြဲ႕အလုပ္အမႈေဆာင္
၄၀ဦးသန္းေအာင္ဒုတိယ ဥကၠ႒၊ ၾကယ္ပဲအစုအဖြဲ႕အလုပ္အမႈေဆာင္
၄၁ေဒၚစန္းစန္းဟန္အတြင္းေရးမႉး၊ အုန္းသီးအစုအဖြဲ႕အလုပ္အမႈေဆာင္
၄၂ဦးဖိုးကင္းဥကၠ႒၊ ရွမ္းေတာင္ပန္းအစုအဖြဲ႕အလုပ္အမႈေဆာင္
၄၃ဦးခင္ေမာင္ဝင္းဥကၠ႒၊ မႏၲေလးတိုင္း အာလူးအစုအဖြဲ႕အလုပ္အမႈေဆာင္
၄၄ဦးခင္ေမာင္ဝင္းဥကၠ႒၊ မေကြးတိုင္း အာလူးအစုအဖြဲ႕အလုပ္အမႈေဆာင္
၄၅ေဒၚသန္းသန္းဦး (ခ) ခါးတမာအတြင္းေရးမႉး၊ ရွမ္းေျမာက္အသင္းခြဲအလုပ္အမႈေဆာင္

လိပ္စာ

UMFCCI Office Tower, ၅ လႊာ, မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း, လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္, ရန္ကုန္ျမိဳ႕, ျမန္မာ

ဖုန္းနံပါတ္

+၉၅၁ ၂၁၈ ၃၆၇

အီးေမးလ္ လိပ္စာ

ဖတ္စ္

+၉၅၁ ၂၁၈ ၃၆၇

အသင္းဝင္ရန္

အသင္းဝင္ တစ္ေယာက္ျဖစ္လာရန္