အစုအဖြဲ႕မ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံအဆင့္ သီးႏွံအလိုက္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအစုအဖြဲ႕ အမည္စာရင္း

စဥ္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအစုအဖြဲ႕
ျမန္မာနိုင္ငံ သရက္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအစုအဖြဲ႕
ျမန္မာနိုင္ငံ ကၽြဲေကာ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအစုအဖြဲ႕
ျမန္မာနိုင္ငံ လက္ဖက္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအစုအဖြဲ႕
ျမန္မာနိုင္ငံ ဖရဲသခြားေမႊး စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအစုအဖြဲ႕
ျမန္မာနိုင္ငံ ေကာ္ဖီ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအစုအဖြဲ႕
ျမန္မာနိုင္ငံ စားသုံးမွို စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအစုအဖြဲ႕
ျမန္မာနိုင္ငံ ေအာ္ဂဲနစ္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအစုအဖြဲ႕
ျမန္မာနိုင္ငံ ဝါး၊မၽွစ္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအစုအဖြဲ႕
ျမန္မာနိုင္ငံ ငွက္ေပ်ာ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအစုအဖြဲ႕
၁၀ျမန္မာနိုင္ငံ ၾကယ္ပဲ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအစုအဖြဲ႕
၁၁ျမန္မာနိုင္ငံ အုန္းသီး စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအစုအဖြဲ႕

တိုင္း ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ သီးႏွံအလိုက္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအစုအဖြဲ႕ အမည္စာရင္း

စဥ္သီးႏွံအစုအဖြဲ႕အမည္တည္ေနရာ
သရက္ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ စစ္ကိုင္း၊ရွမ္းေတာင္၊ ပဲခူး၊ ရခိုင္
ကၽြဲေကာရန္ကုန္၊ မြန္၊ ကရင္၊ ပဲခူး
ဖရဲ၊ သခြား ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ စစ္ကိုင္း၊ ပဲခူး၊ မြန္၊ အေကြး၊ ဧရာဝတီ
ပီေလာပီနံဧရာဝတီ
လက္ဖက္ရွမ္း( ေတာင္၊ ေျမာက္ )၊ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး
ေကာ္ဖီရွမ္းေတာင္၊ ျပင္ဦးလြင္၊ ကရင္၊ ပဲခူး၊ ခ်င္းေတာင္
မိႈရန္ကုန္၊ ဧရာဝတီ၊ ရွမ္းေတာင္
ေအာ္ဂဲနစ္ရွမ္းေတာင္
စပ်စ္မႏၲေလး
၁၀နာနတ္မႏၲေလး
၁၁ခရမ္းခ်ဥ္ရွမ္းေတာင္
၁၂င႐ုတ္ဧရာဝတီ
၁၃ပန္းေဂၚဖီရွမ္းေတာင္
၁၄ခ်င္း/ နႏြင္းရွမ္းေတာင္
၁၅အာလူးမေကြးတိုင္း၊ ရွမ္း-ေတာင္
၁၆ေထာပတ္ရွမ္း-ေတာင္၊ ျပင္ဦးလြင္၊ ခ်င္းေတာင္၊
၁၇ပန္းရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ရွမ္းေတာင္၊ ျပင္ဦးလြင္
၁၈ဟင္းသီးဟင္းရြက္ရန္ကုန္၊ ရွမ္းေတာင္၊ ဧရာဝတီ
၁၉အျခားရန္ကုန္
၂၀သြင္းအားစုရန္ကုန္
၂၁ကြမ္းသီးတနသၤာရီ
၂၂မက္ကေဒးမီးယားရွမ္းေတာင္၊ မႏၲေလး
၂၃ပ်ိဳးပင္မႏၲေလး
၂၄ဒူးရင္း / ၾကက္ေမာက္မြန္ျပည္နယ္
၂၅ငွက္ေပ်ာဧရာဝတီ၊ ရန္ကုန္
၂၆ဝဥရန္ကုန္၊ ခ်င္း-ေတာင္
၂၇အုန္းသီးရန္ကုန္၊ မြန္
၂၈ဝါးအသင္းရန္ကုန္၊ ဧရာဝတီ၊ ရွမ္းေတာင္၊ ပဲခူး
၂၉ၾကယ္ပဲရန္ကုန္၊ ဧရာဝတီ၊ ပဲခူး
၃၀ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္းမ်ားရန္ကုန္
၃၁ေရွာက္၊ သံပုရာရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ပဲခူး

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းအလိုက္ သစ္သီးဝလံ၊ ပန္းမန္ႏွင့္ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း

စဥ္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း
သစ္သီးဝလံ၊ ပန္းမန္ႏွင့္ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး။
သစ္သီးဝလံ၊ ပန္းမန္ႏွင့္ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး။
သစ္သီးဝလံ၊ ပန္းမန္ႏွင့္ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး။
သစ္သီးဝလံ၊ ပန္းမန္ႏွင့္ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္။
သစ္သီးဝလံ၊ ပန္းမန္ႏွင့္ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)။
သစ္သီးဝလံ၊ ပန္းမန္ႏွင့္ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္္ပိုင္း)။
သစ္သီးဝလံ၊ပန္းမန္ႏွင့္ဟင္းသီးဟင္းရြက္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း၊ မြန္ျပည္နယ္။
သစ္သီး၀လံ၊ ပန္းမန္ႏွင့္ဟင္းသီးဟင္းရြက္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း)။
သစ္သီး၀လံ၊ ပန္းမန္ႏွင့္ဟင္းသီးဟင္းရြက္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)။
၁၀သစ္သီး၀လံ၊ ပန္းမန္ႏွင့္ဟင္းသီးဟင္းရြက္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္။

လိပ္စာ

UMFCCI Office Tower, ၅ လႊာ, မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း, လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္, ရန္ကုန္ျမိဳ႕, ျမန္မာ

ဖုန္းနံပါတ္

+၉၅၁ ၂၁၈ ၃၆၇

အီးေမးလ္ လိပ္စာ

ဖတ္စ္

+၉၅၁ ၂၁၈ ၃၆၇

အသင္းဝင္ရန္

အသင္းဝင္ တစ္ေယာက္ျဖစ္လာရန္