ရည္ရြယ္ခ်က္

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္

၂ဝ၂၀ခုႏွစ္တြင္ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သူ၊ ေရာင္းခ်သူႏွင့္ စားသံုးသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ အညီ သန္႕ရွင္းလတ္ဆတ္ေသာ သီးႏွံမ်ား ေစ်းကြက္တြင္ ရရွိႏိုင္ရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာ့သစ္သီးဝလံက႑ အဆင့္ကိုို ျမွင့္တင္ရန္ျဖစ္သည္….

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

ျမန္မာႏိုင္ငံ သစ္သီးဝလံ၊ ပန္းမန္ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္တင္ပို႕ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းသည္ အသင္းဝင္တို႕အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မွတ္တိုင္ေရာက္ရွိႏိုင္ရန္ သီးႏွံအမ်ဳိးအစားအလိုက္ အစုအဖြဲ႕ တိုးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး၊ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ ေစ်းကြက္ႏွင့္သီးနွံစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈ လုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ေစေရး လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ .

ျမန္မာႏိုင္ငံ သစ္သီးဝလံ၊ ပန္းမန္ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္တင္ပို႕ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းသည္ အသင္းဝင္တို႕အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မွတ္တိုင္ေရာက္ရွိႏိုင္ရန္ သီးႏွံအမ်ဳိးအစားအလိုက္ အစုအဖြဲ႕ တိုးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး၊ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ ေစ်းကြက္ႏွင့္သီးနွံစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈ လုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ေစေရး လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ .

လိပ္စာ

UMFCCI Office Tower, ၅ လႊာ, မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း, လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္, ရန္ကုန္ျမိဳ႕, ျမန္မာ

ဖုန္းနံပါတ္

+၉၅၁ ၂၁၈ ၃၆၇

အီးေမးလ္ လိပ္စာ

ဖတ္စ္

+၉၅၁ ၂၁၈ ၃၆၇

အသင္းဝင္ရန္

အသင္းဝင္ တစ္ေယာက္ျဖစ္လာရန္