လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား

သစ္သီးဝလံအသင္း၏ အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ-
• အစိုးရဌာနမ်ား/ ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္းအၾကားတြင္ ၾကားခံဆက္သြယ္ေပးျခင္း။
• မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာအႀကံေပးျခင္းႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ ညိွႏိႈင္းေပးျခင္း။
• သီးႏွံေစ်းကြက္ျမွင့္တင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း။
• ျမန္မာ့သစ္သီးဝလံက႑အဆင့္အတန္းႏွင့္ အရည္အေသြးတိုးတက္ေစရန္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ေဟာေျပာပြဲမ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္း။
• လူ႕စြမ္းအားအရည္အေသြးျမွင့္သင္တန္းမ်ား၊ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးနည္းပညာသင္တန္းမ်ားေပးျခင္း။
• ျပပြဲ၊ အေရာင္းပြဲ၊ ေစ်းႏွင့္ စီးပြားဖက္အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ေပးျခင္းတို႕အပါအဝင္၊ အျခားေသာ စီပြားေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း။
• သီးႏွံထုတ္ကုန္မ်ား သယ္ယူပို႕ေဆာင္ျခင္းဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ားကို ကူညီေျဖရွင္းေပးျခင္း။
• ေစ်းကြက္တြင္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးျခင္း (ညွိႏႈိင္းေပးျခင္းႏွင့္ေျဖရွင္းေပးျခင္း)။

၎အျပင္ ျမန္မာသစ္သီးဝလံပန္းမန္ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ တင္ပို႕ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း ႀကီးမွ အသင္းဝင္မ်ားအက်ဳိးအတြက္ အသင္းအစုအဖြဲ႕မ်ားတိုးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးေစေရး၊ အသင္းဝင္တို႕၏ တဦး တေယာက္ခ်င္း စြမ္းရည္တိုးတက္ျမင့္မားလာေစေရး၊ သီးႏွံေစ်းကြက္ခိုင္မာလာေစေရး ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

အစုအဖြဲ႕မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

အသင္းအစုအဖြဲ႕မ်ားဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္လာေစေရးရည္ရြယ္၍ ျမန္မာသစ္သီးဝလံပန္းမန္ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ တင္ပို႕ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း (ရန္ကုုန္) သည္ သီးႏွံအလိုက္အစုအဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္းလ်က္ရွိရာ ယခုအခါ သီးႏွံအလိုက္အစုအဖြဲ႕ ၂၉ ဖြဲ႕အထိဖြဲ႕စည္းႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

သစ္သီးဝလံအသင္းမွ သစ္သီးဝလံက႑ တိုးတက္ေစရန္ရည္ရြယ္ စိုက္ပ်ဳးိေတာင္သူမ်ားအတြက္ စိုက္ပ်ဳိးေရး ဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္သင္တန္းမ်ား၊ သီးႏွံတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ စိုက္ပ်ဳိးခ်ိန္မွ စ၍ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္အထိနည္းပညာ သင္တန္းမ်ား၊ ရိတ္သိမ္း ၿပီးေနာက္သိုေလွာင္နည္းစနစ္မ်ား၊ စားသံုးသူမ်ားအတြက္ အစားအစာ ေဘးကင္း လံုၿခံဳေစေရးသင္တန္းမ်ား၊ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ သီးႏွံဆိုင္ရာ ျပပြဲ၊ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို က်င္းပေပး လ်က္ရွိပါသည္။

ေစ်းကြက္ရွာေဖြေပးျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္သီးဝလံပန္းမန္ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းမွ အသင္းသား မ်ားအက်ဳိးငွာ ရန္ကုန္သီရိမဂၤလာေစ်းႀကီးအတြင္း ေစ်းကြက္ေနရာမ်ားစီစဥ္ေပးေနသည့္အျပင္ Safe Food from Safe Farm အမည္ျဖင့္ ဓာတုကင္းလြတ္စိုက္ပ်ဳိးသီးႏွံမ်ားေစ်းကြက္ကို ခ်ဲ႕ထြင္ေပးထားသည္ျဖစ္ရာ အသင္းဝင္မ်ားအတြက္ အလြယ္တကူေရာင္းခ်ရန္ ေစ်းကြက္ေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ထို႕အျပင္ ျပည္တြင္း အသင္းဝင္သီးႏွံကုန္သည္မ်ားအတြက္ သီးႏွံေစ်းႏႈန္းေထာက္ခံခ်က္မ်ား ကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ေပးေနသည့္ အျပင္ ျပည္ပေစ်းကြက္ရရွိေစရန္လည္း ေစ်းကြက္ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း၊ စီးပြားေရး ပါတနာမ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးေနပါသည္။

လိပ္စာ

UMFCCI Office Tower, ၅ လႊာ, မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း, လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္, ရန္ကုန္ျမိဳ႕, ျမန္မာ

ဖုန္းနံပါတ္

+၉၅၁ ၂၁၈ ၃၆၇

အီးေမးလ္ လိပ္စာ

ဖတ္စ္

+၉၅၁ ၂၁၈ ၃၆၇

အသင္းဝင္ရန္

အသင္းဝင္ တစ္ေယာက္ျဖစ္လာရန္