စြမ္းရည္ ျမွင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား

စြမး္ရည္ျမွင့္တင္ျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ

စြမး္ရည္ျမွင့္တင္ျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ကို မြန္ျပည္နယ္၊ က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္ရွိ စိမ္းလဲ့တင္အပန္းေျဖစခန္းတြင္၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ၊ ၁၈ရက္ႏွင့္ ၁၉ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္သီး၀လံ၊ ပန္းမန္ႏွင့္ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းမွႀကီးမွဴး၍...

read more

ျမန္မာႏိုင္ငံ အပူပိုင္းဇုန္သို႕ ေလ့လာေရး

ျမန္မာႏိုင္ငံ အပူပိုင္းဇုန္ရွိ ဖရဲသခြားေတာင္သူမ်ားအတြက္ ဖရဲသခြားစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈအဆင့္ျမွင့္တင္ ေရးစီမံကိန္းကို USAID ႏွင့္ Winrock International ေထာက္ပံ့ကူညီမႈျဖင့္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိရာ ျမန္မာႏိုင္ငံဖရဲသခြားဥကၠဌ ဦးႏိုင္ဝင္း၊ အတြင္းေရးမွဴး...

read more

အာလူး က႑ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြ

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၃) ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္သီး၀လံ၊ ပန္းမန္ႏွင့္ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းႏွင့္ Consortium of Dutch NGOs (CDN) တို႔ပူေပါင္းစီစဥ္ျဖင့္အာလူး က႑ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြကို European Union (EU)...

read more

သရက္ က႑ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြ

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၅) ရက္ႏွင့္ (၆)ရက္ေန႔ မ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သစ္သီး၀လံပန္းမန္ႏွင့္ ဟင္းသီး ဟင္းရြက္ စုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းႏွင့္ ဂ်ာမနီႏုိ္င္ငံမွ GIZ Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit mbH အဖြဲ႕တုိ႔၏ ပူးေပါင္းမႈျဖင့္ Mango...

read more

လိပ္စာ

UMFCCI Office Tower, ၅ လႊာ, မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း, လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္, ရန္ကုန္ျမိဳ႕, ျမန္မာ

ဖုန္းနံပါတ္

+၉၅၁ ၂၁၈ ၃၆၇

အီးေမးလ္ လိပ္စာ

ဖတ္စ္

+၉၅၁ ၂၁၈ ၃၆၇

အသင္းဝင္ရန္

အသင္းဝင္ တစ္ေယာက္ျဖစ္လာရန္